Уведомление за регистрация на ЕКАФП в ТД на НАП

Печат
Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:43

Входящ № ...…………..../...……......................г.

ДО
ТД на НАП
………………........


УВЕДОМЛЕНИЕ

Долуподписаният ......................................................................………………...................................

(трите имена на представителя на данъчно задълженото лице)

ЕГН:.................................................., като представляващ/управляващ или упълномощено лице на

……................................................………………............................................................................

(наименование на предприятието)

ИН (ЕИК по Булстат):......………………......... Служебен номер (ННДР) ....………………………

Населено място: .………..................................... Община: .......................……...................…..........

адрес на управление (или постоянен адрес за физически лица):

гр. (с.) …………………….…………., бул./ул. ................................………………….. № ………….

Телефон:...……............................ Факс:................................ е-mail ………………………….….........

ТД по регистрация гр. .......……………………......................................

С настоящото Ви уведомявам, че от дата ……………………………….. г.

................................................. .………...............…........... …………........…............

(модел на фиск.у-во) (инд.№ фискално у-во) (инд.№ ФП)

регистрирано към настоящия момент в Териториална дирекция гр. …………………………..,

Със свидетелство № ………………… от дата ………………….. за обект ……………….…….,

Находящ се в гр. гр. (с.) …………………….…., бул./ул. ...................……………….. № ………

Ще бъде използвано от горепосочената дата за обект: ………………………………………….,

Находящ се в гр. гр. (с.) …………………….…., бул./ул. ...................……………….. № ………

Телефон ………………………………………., е-mail ……………………………………………...

Дата: ...…..…………......

Подпис:………………..……………………

Подобни статии: