Формуляри и бланки

81 Нормативни документи - Трудова медицина
82 Приложение № 3 - образец на Решение за предоставяне на достъп (или за отказ на достъп) до обществена информация
83 Изисквания към данъчните документи
84 Спецификация на входните файлове и програмните продукти
85 Необходими документи за регистрация
86 Видове вписвания
87 Кои документи се вписват в Службата по вписванията?
88 Обявяване на невалидността на изгубена карта за идентификация в Държавен вестник
89 Издаване на карта за идентификация с монтиран микропроцесорен чип
90 Издаване на дубликат на карта за идентификация или заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение
91 Удостоверения
92 Заповед за утвърждаване на щатно разписание
93 Предизвестие за уволнение поради съкращаване на щата
94 Aсистирана репродукция - необходими документи
95 Нормативни документи за бременност и майчинство
96 Подаване на декларации по ЗДДС по електронен път
97 Плащане на данъци и осигурителни вноски по електронен път
98 Автобиография - европейски формат на 6 езика
99 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ:
100 Списък на административните услуги, извършвани от МРРБ. Процедури. Образци на заявления
 
Страница 5 от 13

Реклама