Формуляри и бланки

61 Какви документи се прилагат към данъчната декларация
62 Документи за издадане на разрешително за продажба на тютюневи изделия
63 Изисквания към съдържанието на фактурите съгласно разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗДДС
64 Попълване на новия образец на осигурителна книжка за самоосигуряващите се лица
65 Документи за регистрация в Инспекцията по труда
66 Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на АД
67 Покана за участие в Общо събрание на акционерите
68 ЗДДС и ППЗДДС. ЗДДС и ППЗДДС. Формуляри и заявления по ЗДДС и ППЗДДС
69 Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др. за 2012 година
70 Попълване на електронни формуляри на отчетите (в offline режим) и изпращането им по електронна поща
71 Подписване с универсален електронен подпис
72 Инструкции за подаване на Искане за издаване на документи от НАП
73 Образци на документи
74 Съставяне на данъчен документ съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност
75 Програмен продукт за обхващане на данни от декларация образец № 1, образец №3 и образец № 6
76 Програмен продукт Трудови договори за 2010 г
77 Нови образци за пощенски записи и преводни нареждания
78 Бланка за оттегляне на упълномощаване за подаване на документи по електронен път
79 ФОРМАТИ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ С РЗОК
80 Europass автобиография (CV)
 
Страница 4 от 13

Реклама