Формуляри и бланки

41 Регистрация администратор на лични данни по интернет
42 Подаване на документи на хартиен носител за регистрация администратор на лични данни
43 Регистрация на администратор на лични данни
44 Служебна бележка за проведен начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
45 Необходими документи за сключване на трудов договор
46 Формуляри и документи по Граждански процесуален кодекс
47 Жалба до окръжна прокуратура
48 Документи за регистрация на безработно, търсещо работа лице в Дирекция Бюро по труда
49 Документи за регистрация в Дирекция Бюро по труда
50 Заверка на документи, издадени от Агенцията по вписванията
51 Документи за регистрация по ДДС
52 Електронно подаване на документи в Търговския регистър
53 Документи за пререгистрация на търговец
54 Наредба за трудоустрояване
55 Удостоверение за дейности - шофьор
56 Необходими документи за пенсиониране
57 Документи за проверка от Инспекция по Труда
58 Искане за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане за молителя
59 Образец на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина
60 Подготовка на документи за предварителна проверка по чл. 17б, ал. 1 от ЗЗЛД.
 
Страница 3 от 13

Реклама