Формуляри и бланки

241 Касационна жалба
242 Искане на основание чл, 158 ал.2 от ЗУТ за заверка и регистрация на заповедна книга /по образец/ на строеж от четвърта / пета категория
243 Искане за регистриране на строеж от четвърта категория
244 Искане за регистриране на строеж от пета категория
245 Искане за издаване на разрешение за носене на оръжие/боеприпаси
246 Заявление за отпускане на социална пенсия за старост (НОИ обр.П-4)
247 Заявление за отпускане на социална пенсия за инвалидност (НОИ обр.П-2)
248 Заповед на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие
249 Заповед за прекратяване на трудово правоотношение на основание на чл. 328 от КТ
250 Заповед за прекратяване на трудово правоотношение на основание на чл. 326 от КТ
251 Заповед за отлагане на ползването на платен годишен отпуск
252 Запис на заповед
253 Възлагателно писмо за извършване на изпитание за определяне пожарна характеристика на продуктите и основните тактико-технически показатели на пожаро-техническо въоръжение и гасителни вещества
254 Въззивна жалба
 
Страница 13 от 13

Реклама