Формуляри и бланки

201 Протокол за направен встъпителен инструктаж по правилата на безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана
202 ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
203 ПРИМЕР ЗА МОТИВАЦИОННО ПИСМО
204 Защо трябва да представяте мотивационно писмо?
205 Едно добро мотивационно писмо съдържа
206 Мотивационно писмо
207 Автобиография
208 Служебна бележка
209 Учредителен акт на ЕООД
210 Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
211 Уведомление по чл. 20 от Данъчния процесуален кодекс
212 Уведомление за упражняване на търговска дейност на територията на община
213 Уведомление за промяна на работодателя по чл.123, ал.1 КТ
214 Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение
215 Уведомление за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост
216 Уведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение-транспортно/и средство/а
217 Уведомително писмо за прекратяване на трудовото правоотношение от работника без предизвестие по чл. 327 от КТ
218 Съгласие с образец от подписа на ликвидатора
219 Справка за финансова стабилност
220 Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в средство за подслон или място за настаняване
 
Страница 11 от 13

Реклама