Формуляри и бланки

21 Обр.уп-16. Удостоверение внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж на основание чл. 4, ал. 8, и чл. 9а, ал. 1, 2 от КСО
22 Обр.уп-14. Удостоверение за осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор
23 Обр.уп-12. Удостоверение по чл. 70 от НПОС
24 Заповед за удръжки за вреди
25 Заповед за увеличаване на заплата
26 Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325 ал.3 от Кодекса на труда
27 Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325 ал.2 от Кодекса на труда
28 Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325 ал.4 от Кодекса на труда
29 Заповед за напускане
30 Заповед за назначаване на работа
31 Заповед за компенсиране на удължено работно време
32 Уведомление за извършена продажба по чл. 131 - 2011 г
33 Програмен продукт под DOS за декларации № 1 и № 6 2011 г
34 Програмен продукт Трудови договори за 2013 г
35 Програмни продукти за изчисляване на лихва просрочие (услуга на НОИ)
36 Преводно нареждане/ вносна бележка за 2013 г.
37 Издаване на документи за Общинска собственост. Право на строеж, Установяване на жилищни нужди и др.
38 Издаване на документи за Гражданско състояние
39 Изобретения и полезни модели - бланки, заявления, формуляри, искания, молби, указания
40 Кога не се подава заявление за регистрация Администратор на лични данни
 
Страница 2 от 13

Реклама