Формуляри и бланки

181 ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността МЕХАНИК
182 ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността ТЕХНОЛОГ
183 ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността Специалист администриране на приложен софтуер
184 ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
185 ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността ПРЕВОДАЧ
186 ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността Специалист по маркетинг и търговия
187 ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
188 Длъжностна характеристика - Управител на обект
189 НОИ. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, участващо в международни мисии, работещо в международни органи или организации или изпратено на работа в чужбина от български посредник.
190 НОИ. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е едноличен търговец или юридическо лице.
191 НОИ. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, работещо без трудово правоотношение.
192 НОИ. Искане за издаване осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице.
193 Удостоверение за данъчна оценка - Обр. 4
194 Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка - Обр. 3
195 Удостоверение за наличието или липсата на задължения на юридически лица - Обр.1.2.
196 Удостоверение за наличието или липсата на задължения на физически лица и еднолични търговци - Обр. 1.1.
197 Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл. 182, ал.2 от ДПК - Обр. 6
198 Удостоверение за данъчна оценка по чл. 226 от ДПК - Обр. 2
199 Удостоверение за платен данък върху превозните средства - Обр. 3
200 Справка от предприятието, в което работи
 
Страница 10 от 13

Реклама