Заповед
във връзка с наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането (приета с ПМС № 101 от 5.06.2000 г., обн., ДВ, бр. 50 от 2000 г.)
в
…………….

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. За оперативно-ремонтен ел.техник в …………………………..- ……….., работник

2. Изпълнението е свързано с :
1. поддръжка и обслужване на на енергийните уредби и съоръжения;
2. съблюдаване и следене на инструкциите по безопасност на труда;
3. съблюдаване и следене на инструкциите по пожарна и аварийна безопасност;
4. предприемане на необходимите мерки по отстраняване на възникнали аварии;
5. водене на дневник за ремонтите и за установените дефекти;

Настоящата заповед да се сведе до длъжностните лица за изпълнение.

УПРАВИТЕЛ:
/……../

 

Реклама