1. Обсъждане на цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите.
Срок: всяко тримесечие

2. Обсъждане на анализа на заболеваемостта с временна нетрудоспособност, представен от СТМ
Срок: след представяне на анализа

3. Обсъждане на анализа за здравното състояние на работещите, изготвен въз основа на резултатите от проведените профилактични прегледи.
Срок: след представяне на анализа

4. Извършване на проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Срок: постоянен

5. Участие в организираните от работодателя обучения по безопасност и здраве при работа.
Срок: постоянен

6. Преглед на изпълнението на мерките приети въз основа на направената оценка на риска.
Срок: на шестмесечие

Управител :...................................

Подобни статии:
 

Реклама