Задължения на КУТ/ГУТ съгл. Чл.29 от ЗЗБУТ

1. Обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите и предлагат мерки за подобряването й.
2. Участват в отделни етапи при изготвяне на оценката на риска.
3. Обсъждат резултатите от оценката на професионалния риск и анализите за здравното със-тояние на работещите, предоставени от СТМ.
4. Обсъждат планирани промени в организацията на труда и работните места. Предлагат решения за опазване здравето и безопасността на работещите.
5. Извършва проверки във връзка със спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
6. Следят състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост.
7. Участват в разработване на програми за информиране и обучение на работещите по проб-лемите за здравословните и безопасни условия на труд.

Права на КУТ/ГУТ съгл. Чл.30(2) от ЗЗБУТ

Представителите на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд имат право
1. На достъп до:
наличната информация относно условията на труд;
анализите на заболеваемостта с временна нетрудоспособност;
анализите на здравното състояние на работещите изготвени въз основа на проведени профилактични медицински прегледи;
констатации и предписания на контролни органи
2. Да изискват от работодателя да предприема необходимите мерки и да правят предложе-
ния за отстраняване на опасностите или за временно ограничаване на рисска за здравето
и безопасността.
3. Да се обръщат към контролните органи, ако преценят, че взетите от работодателя мерки не са достатъчни за да гарантират здравето и безопасността на работещите.
4. Да участват в проверки, извършвани от контролни органи.
5. Да участват в разследване на трудови злополуки чрез свой представител

Работодателят е длъжен да осигури условия и средства за изпълнение на функциите на КУТ/ГУТ, както и съответно обучение.
Представителите на работниците и служителите, членове на КУТ/ГУТ не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение за действията им за осигуряване на здравослов-
ни и безопасни условия на труд.
КУТ/ГУТ имат пряка връзка с органа по безапосност и здраве при работа и със службата по трудова медицина

Подобни статии:
 

Реклама