Относно: Основните правила за недопускане на запалване и пожари

1. Противопожарната охрана в обекта се организира и осигурява при активното съдействие на трудовия колектив.

2. Всеки работник и служител е длъжен да поддържа ред на работното място. В края на работния ден е длъжен да го остави в пожаро- безопасно състояние.

3. Пушенето в пожаро и взривоопасни райони е забранено.

4. Забранява се извършването на огневи работи от неправоспособни лица и без разрешително на пожароопасни места.

5. Забранява се паленето на открит огън в района на обекта.

6. Забранява се изхвърлянето на горими отпадъци и амбалаж извън определените за целта места.

7. Забранява се извършването на реконструкции и други подобни без предварително изготвен "План за осигуряване на пожарна безопастност", изработен от ръководителя на предприятието.

8. Изходите и коридорите да не се използват за складиране на горими материали.

9. Забранява се експлоатацията на следните уреди:
- нестандартни и неизправни
- с нарушена взриво и пожаро защита
- монтирани в нарушение с инструкцията на фирмата производител
- монтирани от лица, непритежаващи необходимата квалификация

10. Забранява се използването на нестандартни отоплителни уреди с открит пламък.

11. Да се поддържат в изправност противопожарните уреди, да се осигури постоянен достъп до тях. Да се съхраняват правилно и ползват само по предназначение.

12. Помещения, които не се използват да се държат заключени.

13. При пожар телефон 112.


Президент:....................

 

Реклама