ПЛАН

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДСТВО

НА СПАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНИ ДЕЙНОСТИ В…………………..

ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

ЧАСТ ПЪРА

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Сградите на ……………, са разположени, както следва:

  • всички обекти са разположени до главни пътища.

  • Сигналите на “ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА”и средствата за предаването им са посочени в Приложение №1

ІІ ЦЕЛИ НА ПЛАНА

1.Да се извърши организация за работа и действия на ръководството и персонала при възникване на бедствия, аварии и катастрофи / БАК /, застрашаващи живота и здравето им, след извършване и оценка на обстановката.

2.Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на БАК .

3.Запазване живота и здравето на личния състав на фирмата .

ІІІ . ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА, ОБЩИНАТА, КМЕТСТВОТО И ФИРМАТА И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

Земетресение – разрушения, затрупване на хора, пожари ;

Авария от АЕЦ –радиоактивно замърсяване ;

Снежни бури, поледици и обледяване ;

Пожари ;

Крупни промишлени аварии –обгазяване от летливи химически вещества и пари, пожари ;

Терористични актове и нападения .

ІV . ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАК , ОРГАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

ВЪВ ФИРМА ………….. са изградени :

1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ / ПК /

ЗАДАЧИ НА КОМИСИЯТА :

-Да организира защитата на личния състав при бедствия, аварии и катастрофи ;

-Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение;

-Да поддържа органите и групите в готовност за действия при бедствия, аварии и катастрофи .

ОТГОВОРНИК ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

Дейността на отговорника за противопожарна защита, структурирането и разработването на план за действия при пожар в сградите на фирмата се съгласуват с районната служба противопожарна и аварийна безопасност І РСПАБ /. Същият е неразделна част от този план .

ОТГОВОРНИК ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Дейността на отговорника за до лекарска помощ се провежда съгласно извършеното обучение от Службата по трудова медицина до пристигането на лекарски екипи на място.

V . ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ

1.НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ

А / Комисията се оповестява :

-При опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария или катастрофа и пожар ;

-При провеждане на учение по плана на ПОБК за ЗНБАК ;

-При проверка на готовността на комисията ;

Б / Привеждане в готовност на комисията

Постоянната комисия се събира, анализира обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват :

-Мероприятията за незабавно изпълнение ;

-Редът за действия ;

-Задачите ;

-Редът за обмен на информация ;

-Съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзка с тях .

VІ . УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

-Извършва се от Управителя на фирмата, а при отсъствие или невъзможност от …………...

-В случай, че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, ръководството се извършва от Управителя на фирмата до пристигането на специализирани екипи и се продължава с действия под ръководството на общия ръководител на спасителните работи .

Телефони за оповестяване на съответните органи:

При пожар – тел. 160

При пострадали от аварии – тел. 150

При набези от недобросъвестни лица /вандализъм, обир и др/ - тел. 166

При пускане в експлоатация на единен телефон за всякакви бедствия и аварии – тел 112

VІІ . РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ

-Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието/аварията / и мащабите.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ :

А/ В работно време- ръководител бази или търговски обект

Б/ В извън работно време – от Управителя на фирмата.

ЧАСТ ВТОРА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

След преминаване на труса / около 60 сек. / Ръководител търг. обект извършва следното :

  1. -Организира наблюдение за уточняване на обстановката в търг. обект за пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално- енергийната система и др., и определя пътищата за извеждане на персонала ;

  2. -Организира оказване на първа долекарска помощ на пострадалите и при необходимост транспортирането им до болнични заведения;

  3. -Уведомява Управителя на фирмата за състоянието и обстановката.

 

Реклама