Заповед за изпълнение на плана за действие на персонала при ликвидиране на бедствие и аварии и съгласно изискваният на чл.248 от Наредба № 7 ДВ 88/99 г.

Печат

определям следните отговорници:

1. Отговорник за изключване на главното ел.табло:

2. Отговорник за изключване на машините и съоръженията, работещи на ток:

3. Отговорници за извеждане на персонала при пожар или авария:

4. Отговорник за работа с пожарогасящите средства :

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица срещу подпис.

Управител:....................

Подобни статии: