С цел опазване живота и здравето на хората, както и опазване на материалните ценности на фирмата при възникване на пожар или авария – незабавно да се пристъпи към следното:

1. Ръководителя на обекта или отговорника, присъстващ в момента да организира оповестяването на присъстващите в момента в обекта хора за възникналото произшествие /авария или пожар/.

2. След оповестяване, отговорника да започне извеждането на хората от сградата на безопасно разстояние.

3. За евакуация да се използват най-безопасните пътища и изходи, съобразно конкретната ситуация, следвайки посочените в скиците пътища и надписи "ИЗХОД".

4. Отговорника напуска последен, след като се убеди че:
а/ машините и уредите на ток са спрени
б/ е изключено елеткрическото табло

5. Ръководителя на обекта и отговорнка да направят проверка на евакуираните хора и да се убедят, че всички са напуснали помещенията.

6. След пристигане на екипите на РСПАБ, ръководителя и отговорника да дадат информация за обстановката за евентуално застрашени хора, материални ценности или взривоопасни и пожароопасни материали.

Управител:....................

 

Реклама