ИНСТРУКЦИЯ за реда на отпускане, ползване и съхранение на лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло и обувки

в …………………..

 1. Личните предпазни средства се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организацията на работа.

 2. Личните предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло и обувки се осигуряват за ползване от работещите в предприятието по списък, съгласуван и утвърден от директора. Не се разрешава закупуването на облекла и защитни средства извън утвърдения списък.

 3. Личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа.

 4. Личните предпазни средства се дават на работещите в готов за ползване вид, като не се разрешава замяна с парични суми.

 5. При получаване на ЛПС работниците се обучават за ползването им и за следене на годността им.

 6. Личните предпазни средства трябва:

 • да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;

 • да отговарят на условията на съответното работно място;

 • да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;

 • да съответстват на размерите на използващия ги

 1. При необходимост от ползване на повече от едно ЛПС, същите трябва да са съвместими и да

имат доказана ефективност срещу съответните опасности.

 1. ЛПС, в т.ч. специалното облекло и обувки се използват само по предназначение. При изключителни и специфични обстоятелства изключения могат да се допускат от длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, след съгласуване с директора.

 2. При откриване на неизправности на ЛПС работникът следва да уведоми длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.

 3. При повреда или загуба на облекло, обувки и лични предпазни средства по вина на работника, преди срока на износването им същият заплаща остатъчната им стойност. За целта се съставя протокол от комисия в състав: длъжностното лице по БЗР, представител на КУТ, домакин.

 4. Ако ЛПС станат негодни за ползване или загубят защитните си свойства преди изтичане на определения срок за износване, не по вина на работещия, на същия се осигуряват нови такива. За целта се съставя протокол от горепосочената комисия, в който се описват причините за преждевременното износване.

 5. При прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване на друга работа ЛПС се връщат, но работниците могат да заплатят остатъчната им стойност, ако желаят да ги задържат.В противен случай същите се връщат в склада на предприятието.

 6. Специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата (температура, влажност и скорост на движение на въздуха) след изтичане на срока на износване не подлежи на връщане.

 7. Носенето и ползване но ЛПС е задължително и се контролира от преките ръководители и от длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.

 8. Работниците, които са получили ЛПС, но не ги ползват, не се допускат на работа, като им се търси дисциплинарна отговорност.

 9. Утвърдената от управителя комисия да извършва периодични (на тримесечие) проверки за качествата на ЛПС.

 10. Абсолютно се забранява изнасянето на дадените за ползване ЛПС извън района на фирмата.

Настоящата инструкция е задължителна за изпълнение за работещите в ……………..

Контрол по изпълнението на инструкцията възлагам на длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.

 

Реклама