І. Общи условия за персонала

Работниците и служителите в съответствие със своята квалификация и длъжност трябва да:
Използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване.
Използват правилно дадените им лични предпазни средства и работно облекло.
Използват правилно средствата за колективна защита, да не ги отстраняват и изменят самоволно.
Да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работа, която може да предтавлява непосредствена опастност за тяхното здраве и за всички средства за колективна защита.
Съдействат на работодателя и на съответните длъжностни лица при изпълнението на мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните орган.

ІІ. Правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

При започване на работа да се приведе в ред работното облекло, така че то да не е предпоставка за трудова злополука.
При включване на ел.уредите, машините и транспортните средства да се провери дали те функционират нормално и ако се установи неизправност незабавно да се потърси специализирана помощ.
Забранява се пипането на ел. инсталациите, при констатирана повреда по тях потърсете помощ от специализиран сервиз.
При напускане на работното място винаги да се изключват електроуредите и машините.
Ползването на работно облекло е задължително.
Да се поддържа ред, чистота и висока култура на работното място.
Да се пазят от движещете се в района на базата МПС.
В складовото помещение стоките и амбалажа да са подредени, така че да има условия за нормално обслужване и движение.
По пода да не се разливат течности – вода, масла и други, за предотвратяване на условия за подхлъзване и падане.
Консумирането на храна, вода и пушенето да става само на определените за това места.
При трудова злополука дълг на всеки е да окаже първа помощ на пострадалия и незабавно да уведоми прекия ръководител.
При пожар или природно бедствие всеки е длъжен да учавства в потушаването му, съгласно създадената организация за действия при пожар и природни бедствия и незабавно да се уведоми ръководството на фирмата и пожарната.
Когато Ваши колеги нарушават правилата по охрана на труда и противопожарна охрана направете им забележка и уведомете за това прекия си ръководител, тъй като при тежка трудова злополука и Вие подлежите на санкциониране съгласно ПМС № 40.
При напускане на работното място оставете го така, както бихте желали да го заварите при започване на работния ден.

подпис:....................

Подобни статии:
 

Реклама