З А П О В Е Д


На основание чл. 27 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за осъществяването на координация, консултации и сътрудничество при разработването и провеждането на политика за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в ………………………. и протокол за избиране на представители на работниците и служителите за създаване на група по услвия на труд

У Ч Р Е Д Я В А М

Група по условията на труд в състав:

Председател.............................................. ....................................... ......................................

Член.............................................. ............................................ .............................................

Членовете на групата да бъдат запознати с правата и задълженията, които им се възлагат и да бъдат обучени по правилата и изискванията за безопасен и здравословен труд.

Групата да осъществява своята дейност по разработен и утвърден план.

Изпълнението на заповедта възлагам на посочените в нея лица.Управител: ...................................

 

Реклама