План – програма за първоначално обучение на членове на ГУТ

Печат

ПЛАН – ПРОГРАМА
ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ГУТ

Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Фирмена политика и организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
водеща роля на работодателя;
задължения на органите по безопасност и здраве;
обслужване от служба по трудова медицина

Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес :
- задължения на работодателите и работниците – чл.4, чл.14, чл.16, чл.19, чл.26 и чл.34 от ЗЗБУТ;
- правилник за вътрешния трудов ред;;

Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, действия върху здравето и работоспособността, превантивни мерки, колективни средства за защита, използване на ЛПС.

Трудов травматизъм и професионална заболеваемост–здравни, социални и икономи-чески последици.

Социално партньорство, права и задължения на представителите, основни задачи на ГУТ, работа в екип.

Инструктажи и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.

Специална закрила на някои категории работници – нормативна уредба.

Управител :...................................

Подобни статии: