Във връзка със задължението на производителите/вносители на ФУ и сервизните фирми да подават ежемесечно до 15-то число данни, съгласно чл. 15, ал. 9 и чл. 51, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, Ви уведомяваме, че Националната агенция за приходите разработи софтуерен продукт „ FISCAL” чрез който могат да бъдат генерирани изискваните данни, съгласно Приложение  № 10 и Приложение № 15 от Наредба № Н-18/2006 г.   

  Програмен продукт "FISCAL" за генериране на файлове с данни за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства.

  Инструкция за ползването на програмния продукт 

 

Реклама