ЗАПОВЕД ЗА УДРЪЖКИ ЗА ВРЕДИ

...................................... ...................................... .................................... ....................................
/наименование на предприятието, организацията/

ЗАПОВЕД
№ ............................
от ................................ 20 ......... г.

На основание чл.210 от Кодекса на труда, във връзка с чл.206, ал. B. или чл.207, ал.1, т.1 от КТBBBBB, като установих, че лицето
............................ .................................... ...................................... ЕГН ........................................................... на длъжност ......................................, код по НКП ................... е причинило на предприятието вреди, по небрежност при изпълнение на трудовите си задължения, като е извършило следното: ............................. ....................................., като нанесените вреди са в размер на ............................... лв., определени към ................ ........................... 200... г. и се установяват от: (докладна записка, обяснения, ревизия и др.п.)
РАЗПОРЕЖДАМ:
На лицето ................................................................., ЕГН .............................. да се удържи от брутното трудово възнаграждение сумата от ....................... лв.
Копия от заповедта да се връчат на лицето и на главния счетоводител за изпълнение.
Заповедта подлежи на оспорване в едномесечен срок от връчването и. В случай, че не бъде оспорена след изтичането на този срок да бъде приведена в изпълнение, като се спазват ограниченията на чл.341 от ГПК.

Дата на връчване на Управител: .....................................
на заповедта: Работник/служител: ......................
................... 20.... г.

 

Свидетели на отказ да се подпише заповедта при връчването є на лицето:
1. ...................................................... ..................................................................
2. ..................................................... ...................................................................

Дата: ..................... 20.... г.

РАБОТОДАТЕЛ: .........................

 

Реклама