ЗАПОВЕД ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

.................................................. ...............................................................................................
наименование на предприятието, фирмата

З А П О В Е Д

№................/.............20....г.

На основание чл.118, ал.3 от Кодекса на труда

У В ЕЛ И Ч АВАМ :

трудовото възнаграждение на .......................... .......................................................................
/трите имена по документ за самоличност/
работещо на длъжност ................................... .........................................................................
/конкретна длъжност или работа/
в ......................................................... ......................................................... ..............................
/отдел, цех, звено/
считано от ................................ 20.... г., както следва:

1. Основно трудово възнаграждение от ...................... лв. на ..................... лв.
2. Допълнителни трудови възнаграждения:
а) ....................................................... от ...................... лв. на ..................... лв.
б) ...................................................... от ...................... лв. на ..................... лв.
в) ...................................................... от ...................... лв. на ..................... лв.

Препис от заповедта да се връчи на лицето и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ: .....................

РАБОТОДАТЕЛ: ......................................
подпис подпис и печат
дата ............................. 20.... г.

 

Реклама