Заповед за прекратяване на трудов договор по чл. 325 ал.3 от Кодекса на труда

Печат

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ЧЛ. 325 АЛ.3 ОТ КТ


............................... ...............................
наименование на предприятието, фирмата

З А П О В Е Д
№............................. / .......................... 20.... г.

На основание чл.325, т.3 от КТ прекратявам трудовия договор с

на длъжност ......................... ......................................, код по НКП ...................., считано от ....................... ................. 20.... г.


Причини за прекратяване на трудовия договор:
Изтичане на уговорения срок.
На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:
1. по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за ............... ...................... г., ..................................... дни ..................................... лв.
2. ...................................................
Други условия:
тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива

Препис от заповедта да се връчи на лицето, отдел "Човешки ресурси" и гл. счетоводител за изпълнение.

 

Дата на връчване на заповедта: .................. 20.... г.

Управител: ..................................
Подпис..........................

Работник (служител): ................

Подобни статии: