ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ЧЛ. 325 АЛ.3 ОТ КТ


............................... ...............................
наименование на предприятието, фирмата

З А П О В Е Д
№............................. / .......................... 20.... г.

На основание чл.325, т.3 от КТ прекратявам трудовия договор с

на длъжност ......................... ......................................, код по НКП ...................., считано от ....................... ................. 20.... г.


Причини за прекратяване на трудовия договор:
Изтичане на уговорения срок.
На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:
1. по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за ............... ...................... г., ..................................... дни ..................................... лв.
2. ...................................................
Други условия:
тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива

Препис от заповедта да се връчи на лицето, отдел "Човешки ресурси" и гл. счетоводител за изпълнение.

 

Дата на връчване на заповедта: .................. 20.... г.

Управител: ..................................
Подпис..........................

Работник (служител): ................

 

Реклама