ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ЧЛ. 325 АЛ.2 ОТ КТ

.................................... ....................................................
наименование на предприятието, фирмата

 

З А П О В Е Д
№............................. / .......................... 20.... г.

На основание чл.325, т.2 от КТ прекратявам трудовия договор с

на длъжност ............................. ........................................, код по НКП ............................., считано от ........................................ 20.... г.


Причини за прекратяване на трудовия договор:
Неявяване на лицето да заеме работата, на която е възстановен с решението по г.д. №............. / .......... 20.... г. на ....................................... районен съд в срока по чл.345, ал.1 от КТ без уважителни причини.
На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:
1......................................................
2......................................................
Други условия:
тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива
Препис от заповедта да се връчи на лицето, отдел "Човешки ресурси" и гл. счетоводител за изпълнение.

 

Дата на връчване на заповедта: .................. 20.... г.

Управител: ..................................
Подпис..........................

Работник (служител): ................

Подобни статии:
 

Реклама