ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ЧЛ. 325 АЛ.4 ОТ КТ


.............................. .......................................
наименование на предприятието, фирмата

 

З А П О В Е Д
№............................. / .......................... 20.... г.

На основание чл.325, т.4 от КТ прекратявам трудовия договор с

на длъжност ......................... ......................................, код по НКПД ...................., считано от ........................................ 20.... г.
Причини за прекратяване на трудовия договор:
Завършване на определената с договора работа (цитира се сигнатурата, респ. № на договора, в който тази работа е била уговорена между страните).


Препис от заповедта да се връчи на лицето, отдел "Човешки ресурси" и гл. счетоводител за изпълнение.

Дата на връчване на заповедта: .................. 20.... г.

Управител: ..................................
Подпис..........................

Работник (служител): ................

Подобни статии:
 

Реклама