ЗАПОВЕД ЗА НАПУСКАНЕ


.................................................... ........................... ................................................
наименование на предприятието, учреждението, фирмата

 

З А П О В Е Д
№ .............../....................... г.


На основание чл........................ КТ и въз основа на предизвестие от .................. г. прекратявам трудовия договор с ......................... ................................ ЕГН ............... ................ на длъжност .......... ................ ...................... , код по НКП ............................., считано от ...................... г.
Причини за прекратяване на трудовия договор:
Предизвестие на работника (служителя) от ......................... г., което е прието от Работодателя.

На работника (служителя) да се изплатят следните обезщетения:

1. по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за 20.... г.,
....................дни ................../словом:................... ...................../ на база месец ..................... г.
2. Към .....................г. работникът е ползувал ....../словом............ ................./ работни дни платен годишен отпуск от полагащият му се за ............... г.

Други условия:
тук се описват възможните и допустими от закона удръжки според нормативни актове или съдебни решения, ако има такива

Препис от заповедта да се връчи на лицето, отдел "Човешки ресурси" и гл. счетоводител за изпълнение.

 

Дата на връчване на Управител: ..................................
заповедта: .......................г. Подпис (…………………..)

Работник (служител): ................
Подпис (………………….)

 

Реклама