ЗАПОВЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТА


................................... ................................................
/предприятие, учреждение, организация/

З А П О В Е Д

№ ...........................

На основание чл.67, ал. ... и чл. ... от КТ и молба от ................... 201... г.

Н А З Н А Ч А В А М


........................................ ...........................................
/трите имена по документ за самоличност/
от гр. ................... ................. ул. ...................................... ................................. № ............ бл. ..........
притежаващ л. к. № ....................... изд. на ......................... РПУ
ЕГН .............................................. с образование
със специалност ................................. ...........................................
/по документ за завършеното образование/
втора специалност............................... ...........................................
с трудов стаж ................................ г. и ................................. месеца, в т. ч. трудов стаж по специалността (само ако има изискване в длъжностната характеристика),
наричан за краткост по-долу РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ), на основание чл. .............. ............... и чл. .................... (чл.67, т.1 или чл.67, т.2, и/или чл.70) от Кодекса на труда при следните условия:

1. РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) се задължава да работи в
........................................................... .......................................................... ....................................................
/посочва се предприятието като място на работа/
2. На длъжност ............................ ........................, кв. степен ............................, категория персонал ................................................ с шифър по класификатора на длъжностите ...............................................
3. С основно месечно трудово възнаграждение .......................................... лв.
4. На ......................................... работно време ........................................ часа
5. И при следните други условия:
а) допълнително възнаграждение за продължителна работа ............ % за всяка година трудов стаж;
б)..........................................................................................;
/евентуално по високи размери на доп. възнаграждение за нощен и извънреден труд/
в) със срок на предизвестие .............................................................. месеца;
/по голям срок на предизвестие, два или три месеца/
г) със срок за изпитване в размер на ................................................ месеца
/включва се само ако договорът е сключен за изпитване/
и в полза на .............................................................................................;
/работника, работодателя или двете страни/
д) РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ да не участва във фирми, конкурентни на работодателя и да не осъществява конкурентна дейност;
е)........................................................................................................;
/евентуално работникът или служителят да не работи по втори трудов договор за външно съвместителство/
ж)
6. РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) ще постъпи на работа на
(или до ............................... или в 7 дневен срок от предоставяне на екземпляр от сключения трудов договор и уведомлението (справката) до НОИ по чл.63, ал.1 от КТ).

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

РАБОТОДАТЕЛ: .....................

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ): .......................

Настоящият трудов договор и заверено уведомление (справка) от ТП на НОИ гр.
са връчени на РАБОТНИКА (СЛУЖИТЕЛЯ) на 200... г.

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ):...........................
подпис
Отдел "Човешки ресурси":..........................
подпис
РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) постъпи на работа на ............................. 201 ...... г.

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ):........................
подпис

Отдел "Човешки ресурси":......................
подпис

Подобни статии:
 

Реклама