ЗАПОВЕД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ


..................................................... ................................... ....................................
наименование на предприятието, фирмата, организацията


З А П О В Е Д

№ ....................................

от ................................ 201... г.

На основание чл.136 а, ал.4 от Кодекса на труда и чл. 8, ал.1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските
Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се компенсира отработеното удължено работно време, считано от ................. 201... г. до ................. 201... г., с по ........... часа за всеки работен ден.
2. Компенсирането на удълженото работно време при условията на т.1 се отнася за:
а) ............................... ................................... .......................................................;
/отдел, цех, звено, друга структура/
б) ................................................................ .........................................................;
/отдел, цех, звено, друга структура/
в) ............................. ................................ ............................................................;
/отдел, цех, звено, друга структура/

Настоящата заповед да се постави на видно място в предприятието и да се връчи на преките ръководители на структурни звена, чрез които да се доведе до знанието на работниците и служителите, работили при удължено работно време.

Дата: ..................... 201... г.

РАБОТОДАТЕЛ: .........................

Подобни статии:
 

Реклама