Наименование на услугата

Бланки и необходими документи

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

 

Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти - общинска собственост

Искане за издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост.

Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот

 

Издаване на удостоверение за отписан (деактуван)  или за възстановен общински имот

Искане за издаване на удостоверение за отписан (деактуван) или за възстановен общински имот;

Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди

Молба-декларация /по образец/;
Копие от документ за собственост на жилището в което живее;
Удостоверение за декларирани данни.

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

Искане за отписване на имот от актовите книги за общинска собственост.

Установяване на жилищни нужди

Молба-декларация /по образец/;
Копие от документ за собственост на жилището в което живее;
Удостоверение за декларирани данни.

Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

 

Настаняване в общинско жилище

Искане за предоставяне под наем.

Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост

Скица на имота;
Молба-декларация /по образец/

Справка по актовите книги

 

Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост

 

Учредяване право на надстрояване и пристрояване

Договор за отстъпено право на строеж;
Одобрен инвестиционен проект за жилищна сграда;
Разрешение за строеж.
Искане за учреждаване право на надстрояване и пристрояване.

Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж

Заявление /по образец/ за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж със следните приложени документи:
Договор за отстъпено право на строеж;
Документ за законно отстъпено право на строеж на роднини по правна линия, ако е налице такова;
Документ за собственост на реализирания строеж;
Удостоверение за наследници, ако молбата се подава от такива лица;
Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър, или скица от кадастралната карта с нанесен план за регулация, придружен с обяснителна записка, че сградата е построена в съответствие със строителните правила и норми и договора за отстъпено право на строеж с общината;
Разрешение за строеж или акт за узаконяване на сграда;
Декларация за липса на задължения към Общината и държавата.

Издаване на разрешения за продажба на тютюневи изделия

Заявление /по образец/за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия със следните приложени документи:

 • удостоверение за актуално състояние на търговеца;
 • копие от съдебно решение за регистрация на търговеца;
 • копие от карта за индентификация по регистър БУЛСТАТ;
 • копие от документ за данъчна регистрация
 • удостоверение за дължими държавни вземания издадено от ТД на “НАП”
 • санитарно разрешително и становище от РИОКОЗ за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект;
 • свидетелство за регистрация на фискално устройство;
 • нотариален акт или договор за наем ако обекта се ползва под наем;
 • декларация за липса на задължения към общината;
 • документ за платена такса;
 • работно време на търговския обект.

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Заявление /по образец/за категоризиране на заведение за хранене и развлечения със следните приложени документи:
- актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
- удостоверение че лицето не е в производство на ликвидация;
- копие от документ, удостоверяващ  професионална и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;
- справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта;
- формуляр за определяне на категорията по образец;
- копие от документ за собственост на обекта;
-копие от договор за наем или от друг договор;
- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
- нотариално  заверено пълномощно в оригинал.
- документ за платена такса за категоризиране.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Заявление /по образец/за категоризиране на заведение за хранене и развлечения със следните приложени документи:
- актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
- удостоверение че лицето не е в производство на ликвидация;
- копие от документ, удостоверяващ  професионална и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;
- справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта;
- формуляр за определяне на категорията по образец;
- копие от документ за собственост на обекта;
-копие от договор за наем или от друг договор;
- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
- нотариално  заверено пълномощно в оригинал.
- документ за платена такса за категоризиране.

Отдаване под наем на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост, юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществената полза

Искане за отдаване под наем на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост, юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществената полза със следните приложени документи:

 • Копие от съдебна регистрация на юридическото лице;
 • Декларация, че лицето не притежава в собственост годни за постоянно ползване помещения от вида на това, в което се иска настаняването.

Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост за задоволяване на доказани административни нужди

Искане за отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост за задоволяване на доказани административни нужди със следните приложени документи:

 • Данни за финансовото състояние на организацията, установяващи възможностите и за плащане на наем;
 • Декларация, че не притежава в собственост годни за постоянно ползване помещения.

Искания

Искане за отдаване под наем на  помещения – частна общинска собственост за задоволяване на доказани административни нужди

Искане за отдаване под наем на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза

Искане за отдаване под наем имот /жилище/ - общинска собственост

Искане за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост

Искане за отписан (деактуван) или за възстановен общински имот

 

Реклама