Наименование на услугата

Бланки и необходими документи

1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

 • съобщение за раждане, съдебно решение и др.
 • лични карти на родителите

2.  Издаване на удостоверение за раждане- дубликат

 • заявление по образец
 • лична карта

3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал

 

 

 • декларации от младоженците по образец
 • медицински свидетелства на младоженците
 • лични карти на младоженците
 • лични карти на свидетелите
 • удостоверения за семейно положение
 • разрешение от районен съд

(за ненавършилите 18 години)

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат

 • заявление по образец
 • лична карта на заинтересованото лице

5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път

 • медицинско свидетелство за смърт
 • документи за самоличност - л.к. , (св/во за правоуправление, задграничен паспорт – при наличност)  на починалото лице

6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

 • заявление по образец
 • дата на смъртта на починалото лице

7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

 • заявление по образец
 • лична карта

8. Издаване на удостоверение за наследници

 • заявление – декларация от пряк наследник, с посочени законни наследници на починалото лице и техните данни (пълномощно от наследник)
 • идентификационни данни на акта за смърт / № и дата/

9. Издаване на удостоверение за семейно положение

 

 • заявление по образец
 • лична карта

 

10. Издаване на удостоверение за родствени връзки

 

 • заявление по образец
 • лична карта
 • удостоверение за раждане или друг документ, доказващ родствените връзки

11. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 • лична карта
 • удостоверение за раждане

12. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

 • заявление по образец
 • лична карта
 • лични данни на чуждия гражданин

13. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

 • заявление по образец
 • лична карта

14. Издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран ПА)

 

 • заявление по образец

15. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

 

 • заявление по образец
 • лична карта
 • удостоверение за раждане – за издаване на лична карта за първи път

16. Заверка на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран ПА)

 • заявление по образец
 • лична карта

17. Издаване на удостоверение за настоящ адрес (при вече регистриран НА)

 • заявление  по образец

 

18. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

 • заявление по образец
 • лична карта

19. Заверка на удостоверение за настоящ адрес (при вече регистриран НА)

 • заявление по образец
 • лична карта

20. Припознаване на дете

 • нотариално заверена декларация
 • лична карта на припознаващия

21. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

 • съответният документ

 

22. Възстановяване и промяна на име по чл. 19а от ЗГР

 

 • заявление по образец
 • копие от актова книга за раждане

 

23. Промяна в актовете за гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред

 • съдебно решение, удостоверителни документи

24. Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние

 • лична карта

25. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

 • съответният документ преведен и легализиран

26. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението на чужденец /с постоянно пребиваване или
бежанец/ и на лице без гражданство

 • уведомително писмо от Областна дирекция  „Полиция”

27. Приемане и комплектуване на молба за установяване наличието на българско гражданство

 • молба по образец
 • удостоверение за раждане – заверено копие
 • снимка в ляв полуанфас – 2 бр.
 • удостоверение относно гражданството – по обр.
 • удостоверение относно начина и дата на напускане на страната – по образец
 • документ за платена държавна такса в размер на 50.00 лв. по сметка на министерство на правосъдието
 • с/ка 3000173700, бин – 6301301084,банков код- 66196611

28. Удостоверения и кореспонденция с институции съгласно чл. 7 от ЗГР

 

 

29. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от ЗГР

 

30. Изискване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО”

 • молба – свободен текст да началника на ТЗ „ГРАО” – Стара Загора

31. Присвояване на ЕГН на български гражданин, на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец

 • уведомително писмо от РДВР – оригинал и копие
 • удостоверителни документи от Министерство на правосъдието
 • удостоверение за раждане – оригинал и копие
 • заявление за постоянен адрес
 • адресна карта
 • документ за самоличност

32. Издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване в РБ.

 • уведомително писмо от Областна дирекция „Полиция”

33. Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес

 • молба – по образец

34. Промяна на ЕГН на български гражданин

 • копие на актова книга за раждане
 • документ за самоличност
 • копие от ЛРК – служебно се изисква
 • заверено заявление за постоянен адрес

35. Удостоверяване на данни и справки по регистрите за гражданско състояние от минали години

 • заявление

36. Вписване на промяна или поправка на име в акт за гражданско състояние.

 • съдебно решение
 • удостоверителен документ

37. Издаване на удостоверение за гражданската регистрация по данни от ЛРК (за българско гражданство; за лишаване от родителски права; за право на ползване на гроб; за идентичност на име на починало лице; за наследници на чужд гражданин; за родствени връзки на чужд гражданин)

 • заявление

38. Издаване на удостоверение за промяна в ЛРК и НБД „Население” за МВР

 

 • заявление

39. Издаване на удостоверение за многодетна майка.

заявление

40. Издаване на удостоверение за живородени деца.

заявление

41.Изготвяне на пълномощни, декларации и други частни документи без определен материален интерес.

Устно

42.Копирни услуги на граждани

Устно

43. Изготвяне на:

Устно

образец УП – 2

 

образец 30

 

44.Регистрация на местните поделения на вероизповедания в РБ

 

45.Удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

 

46.Удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа

 

47.Удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощни по чл.37 от ЗЗД

 

Документи

Изтегли заявление за административна услуга оттук

 

Реклама