Не се подава заявление за регистрация, когато администраторът:

1. Поддържа регистър, който по силата на нормативен акт е предназначен да осигури обществена информация и достъпът до него е свободен или достъп до него има лице, което има правен интерес;

2. Обработва данни в случаите по чл. 5, ал. 2, т. 4. от ЗЗЛД, а именно:  „Обработването се извършва от организация с нестопанска цел, включително с политическа, философска, религиозна или синдикална цел, в хода на законосъобразната й дейност и с подходяща защита, при условие че:

а) обработването е свързано единствено с членовете на тази организация или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните цели;

 б) данните не се разкриват на трети лица без съгласието на физическото лице, за което те се отнасят.” / Източник КЗЛД

 

Реклама