Регистрация администратор на лични данни по интернет

Печат

Това е препоръчителният начин за извършване на регистрация. За целта от сайта на КЗЛД, рубрика „Администратори на лични данни” изберете „Информационна система за Електронна Регистрация на Администратори на Лични Данни (еРАЛД)”, „Вход в системата”. За да се справите успешно с работата с информационната система Ви препоръчваме предварително да се запознаете с указанията за регистрация на администратори на лични данни, публикувани на сайта в рубрика „Администратори на лични данни”,  „Подробни указания за използване на системата за електронна Регистрация на Администраторите на Лични Данни (еРАЛД)”.

Ако все пак срещнете затруднения, регистрация по електронен път може да се извърши с помощта на наши служители в приемната на КЗЛД. При извършването на регистрацията по електронен път, документите се обработват по най-бързия начин, тъй като не е необходимо да бъдат въвеждани впоследствие в електронната система от наши служители.

Необходимо ли е да притежавам електронен подпис, за да се регистрирам по интренет?

За да подадете документи не е необходимо да притежавате УЕП (универсален електронен подпис). Той Ви е необходим само за подписване на „Потвърдителен лист”. В случай, че не разполагате с електронен подпис, можете да подпишете "Потвърдителен лист" по електронен път чрез УЕП на друго лице (упълномощено с пълномощно) като използвате функцията на еРАЛД  „Упълномощаване”. В случай, че не разполагате с възможност за подписване с УЕП и  "Потвърдителен лист " ще бъде изпращан по пощата е необходимо той да бъде нотариално заверен.

Как да подам потвърдителния лист?

Потвърдителния лист може да подадете до КЗЛД по следните начини:

1. Чрез системата еРАЛД, подписан с УЕП.

2. По пощата на адрес : София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” №15, Комисия за защита на личните данни. В този случай потвърдителният лист трябва да бъде нотариално заверен.

3.В приемната на КЗЛД го подава лично органа на управление (например:управителят/представляващият).

4.В приемната на КЗЛД го подава упълномощено лице. В този случай лицето представя пълномощно (не е необходимо да е нотариално заверено), в което изрично е указано, че е упълномощено да представлява АЛД пред КЗЛД. 5. Подава се в деловодство на КЗЛД. В този случай потвърдителният лист трябва да е нотариално заверен. Ако го подава упълномощено лице, то трябва да представи пълномощно (не е необходимо да е нотариално заверено), в което изрично е указано, че е упълномощено да представлява АЛД пред КЗЛД във връзка с регистрацията, респективно актуализацията на администратора. / Източник КЗЛД

Подобни статии: