Образци можете да изтеглите "Документи на хартиен носител, за регистрация на админстратор на лични данни". Заявлението за регистрация на администратор на лични данни се състои от две части: Част I (Данни за администратора) и Част II (Описание на регистъра). Попълва се един образец ЧастI и толкова на брой ЧастII, колкото са водените регистри. В Част II  -Описание на регистъра, всеки администратор на лични данни, в зависимост от организацията на дейността си, декларира толкова регистри с лични данни, колкото обработва. Наименованията, съдържанието и начина на обработване на данните във всеки регистър се определят от администратора на лични данни.

Не са необходими други документи. След попълването им, образците трябва да бъдат подписани и подпечатани с печата на АЛД. Подаването на така подготвените документи се извършва по следните начини:

1. В деловодството на КЗЛД. 

2. По пощата на адрес: София 1431, бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов15, Комисия за защита на личните данни. / Източник КЗЛД

 

Реклама