ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ ЧЛ. 12
/съхранява се в личен състав/

 

предприятие, фирма, организация

.................................. ............................................


СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
№ ___/__.__.20__ год.


До ръководителя на .........................................
/обект, цех, участък, звено, отдел/
при......................................................................
/предприятие/на г-н./г-жа/ ................................................... .................................................. ....................................... е проведен начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на __.__.20__ год.
Провел началния инструктаж: ..................................
/подпис/

Подобни статии:
 

Реклама