ЖАЛБА ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА


ДО
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
ГР. ..............................

ЖАЛБА

От...................................... .......................................... .......................................... ........................
........................................ ............. .................... ................................ .............................................
име, презиме, фамилия, ЕГН, точен адрес

против: Постановление за отказ да бъде образувано досъдебно производство
................................................. ....................................................................
................................................ .....................................................................
прокуратура и № на преписката
ГОСПОДИН ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,
Не съм доволен от постановлението на .................................... ............................................,
посочва се прокуратурата
с което е отказано образуването на досъдебно производство.
..................................................................... ....................................................................................
...................................................................... ....................................................................................
....................................................................... .........................................................................
Избройте обстоятелствата, които според вас остават неизяснени

дата..../..../......г.

Подпис:.........................

 

Реклама