Регистрацията на търсещите работа лица се извършва лично в дирекция "Бюро по труда" въз основа на :

1. Документ за самоличност;
2. Заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта;
3. Документи за придобито образование и/или квалификация;
4. Документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
5. Документ, издаден от общината, за регистрация по настоящ адрес;
6. Решение на Териториалната експертна лекарска комисия /Националната експертна лекарска комисия/ за лицата с трайно намалена работоспособност;
7. Други документи - в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства

 

Реклама