Заверката на удостоверения и други документи издадени от Агенция по вписванията по реда на чл. 3 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, се извършва по следния начин:

Заинтересованото лице попълва искане по образец, утвърден от изпълнителния директор. Искането се завежда с входящ номер в общото деловодство на Агенцията, полага се печат за заверка и се предава за подпис на изпълнителния директор. След одобряване на искането и парафиране на съответния документ от Изпълнителния директор, служител от деловодството го връчва срещу подпис на лицето, или го изпраща по пощата с обратна разписка, като отбелязва датата на изпращане. Начинът на получаване се посочва в искането. / Източник Агенция по вписванията

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

Образец на заявление

Подобни статии:
 

Реклама