На основание чл.2 ал.2 от Наредба за трудоустрояване

З А П О В Е Д

№......./.................

На основание чл.2 ал.2 от Наредба за трудоустрояване

О П Р Е Д Е Л Я М

Следните работни места за лица с намалена трудоспособност

І. Работни места за лица с трайно намалена работоспособност
1.(попълва се работното място,от кой отдел или участък,брой )
2.
3.
4.
ІІ. Работни места за лица с временно намалена работоспособност
1.
2.
3.
4.
      Задължено лице по изготвяне на списък за гореспоменатите работни места и представянето му пред Агенция по заетостта:

(Име Фамилия,длъжност)

Заповедта да се сведе до знанието на всички членове на Комисията по трудоустрояване и задълженото лице.

Дата.                                                            
Гр……………. 

Ръководител: ................................ 

 

Реклама