УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
№ / г.

На основание чл. 25г, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подадено заявление с вх. № ....................../......................... г.,

ИЗДАВАМ:

Удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина при ....................

...................

(наименование, седалище и адрес на управление на

лицето, което създава службата по трудова медицина)

Регистрацията е валидна при запазване на условията съгласно приложения

списък на състава на службата по трудова медицина, който е неотменна част от това удостоверение.

МИНИСТЪР:
................................
(подпис)

Подобни статии:
 

Реклама