- служебни бележки за доходи от трудови правоотношения. Издават се от Вашия работодател;

- служебни бележки за доходи от друга стопанска дейност (от извънтрудови правоотношения, авторски възнаграждения и др.), както и за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Издават се основно от платците на доходи от стопанска дейност, различна от стопанска дейност като едноличен търговец, и от платците на доходи от наем, когато те са предприятия или самоосигуряващи се лица;

- служебни бележки за облагаеми доходи от други източници (награди, обезщетения за пропуснати ползи, неустойки и др.). Издават се от платците на т. нар. доходи от други източници;

- копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК. Този документ се прилага към декларацията на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, които имат право да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лв.;

- копия на документите, удостоверяващи направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране – когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, направени през 2011 г. по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване;

- копие на документ, удостоверяващ, че дареното лице е от изброените в закона, за които може да се ползва данъчното облекчение за дарения, и копие на документ, удостоверяващ че предметът на дарението е получен, както и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач (когато дарението е в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство) – в случаите, когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за дарения, направени през 2011 г.;

- документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище, както и писмена декларация от съпруга/та, че за 2011 г. няма да ползва данъчното облекчение - в случаите, когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за млади семейства;

- справка или справки за окончателния размер на осигурителния доход за минали години - когато с годишната данъчна декларация за 2011 г. се декларират доходи, получени за извършена дейност през минали години и лицето подава коригираща справка за осигурителния доход за съответната година;

- удостоверение за размера на внесения данък в чужбина, издадено от компетентните власти на другата държава - когато на местно физическо лице е удържан данък в друга държава;

- удостоверение за размера на внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, издадено от компетентните власти на другата държава;

- документ за дължимия патентен данък, издаден от компетентната община, или копия на документи, удостоверяващи размера на внесения патентен данък – когато през 2011 г. физическото лице е преминало от облагане с патентен данък към облагане по общия ред.

Едноличните търговци прилагат към декларацията годишен отчет за дейността – това е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката. Годишен отчет за дейността прилагат и физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, чиито доходи за 2011 г. се облагат по реда, предвиден за облагането на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Формуляри за годишни отчети

Подобни статии:
 

Реклама