Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия

(Раздел IV от ППЗАДС, Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.04.2010 г.)

 

Чл. 112. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия от началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект.

(2) Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което:

 

1. е търговец по смисъла на Търговския закон;

2. е регистрирано по чл. 96, ал. 1 или чл. 100, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност;

3. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

4. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

6. не е извършило тежко или повторно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове;

7. разполага със собствени или наети помещения за извършване на съответната дейност;

8. да не е извършвал търговия с тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца;

9. да не е с отнето разрешение за търговия с тютюневи изделия през последните 36 месеца.

Чл. 113. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват в търговски складове и обекти - специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазини за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове.

(2) Търговските складове и обекти по ал. 1 трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език "Цигари" или "Тютюневи изделия";

2. да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхраняването и продажбата на тютюневи изделия самостоятелно или с допустими за съвместно съхранение и продажба стоки;

3. да не са разположени на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните прилежащи площи;

4. да нямат обособени щандове за самообслужване, от които се предлагат тютюн и тютюневи изделия.

Чл. 114. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се подава писмено заявление по образец съгласно приложение № 19а до началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение, към което се прилагат следните документи:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие, в случаите, когато лицето не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър;

2. заверено от лицето копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето;

3. заверено от лицето копие от удостоверението за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;

4. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

5. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 112, ал. 2, т. 4, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;

6. декларация за обстоятелствата по чл. 112, ал. 2, т. 4, буква "б";

7. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

8. точен адрес и вид на обекта;

9. документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект;

10. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект, издадено от съответния компетентен орган;

11. свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;

12. декларация за обстоятелствата по чл. 112, ал. 2, т. 8 и 9;

13. копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците;

14. копие от издаденото разрешение за продажба на тютюневи изделия, в случай че има такова.

С едно заявление може да се поиска издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една митница.

Чл. 115. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) След извършване на проверка на място при заявителя и когато условията за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на постъпването му.

(2) Когато представените документи по чл. 114, ал. 1 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект в 14-дневен срок от получаване на заявлението уведомява заявителя и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни, считано от получаването на уведомлението.

(3) В срока, определен по ал. 2, заявителят трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение началникът на митницата отказва издаването на разрешение.

(4) В едномесечен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация началникът на митницата разглежда заявлението и приложените към него документи и се произнася по него.

Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., отм., бр. 8 от 2007 г., нов, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) В сроковете по чл. 115 началникът на митницата издава разрешение за търговия с тютюневи изделия по образец съгласно приложение № 19б или мотивирано отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на разрешение.

(2) Отказът за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) За всеки търговски склад или обект се издава отделно разрешение.

Чл. 117. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Разрешението за търговия с тютюневи изделия се издава в два екземпляра - за митницата, издала разрешението, и за лицето, на което се издава разрешението.

(2) Разрешението за търговия с тютюневи изделия съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. номер и дата на издаване на разрешението;

3. име, седалище, адрес на управление, единен идентификационен код, идентификационен номер за целите на Закона за данъка върху добавената стойност;

4. вида на обекта;

5. точен адрес на търговския склад/обект.

Чл. 118. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Лицето, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия, е длъжно да:

1. уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в заявлението за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия в 14-дневен срок от настъпването й;

2. осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи за осъществяване на контрол.

Чл. 119. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Агенция "Митници" води електронен регистър за издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия.

(2) Регистърът съдържа данните по чл. 117, ал. 2.

Чл. 120. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., нов, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) (1) Органът по чл. 115, ал. 1 прекратява издаденото разрешение:

1. по молба на лицето;

2. при прекратяване или ликвидация на лицето;

3. по своя инициатива, когато лицето не отговаря на изискванията на този правилник;

4. когато лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване на разрешението, както и за изменение на издаденото разрешение;

5. когато лицето извършва продажба на тютюневи изделия в обект, за който не е издадено разрешение;

6. когато обектът не отговаря на изискванията на този правилник;

7. когато лицето държи в търговско помещение, предлага, продава в обекта тютюневи изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 3, 5 и 7 се прекратяват всички издадени разрешения на лицето с решение на компетентните органи.

(3) Разрешението се прекратява с решение на началника на митницата по местонахождение на обекта, което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.

(4) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в издаденото разрешение, органът по ал. 1 издава решение, което е неразделна част от издаденото разрешение.

(5) Решенията по ал. 2, 3 и 4 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Подобни статии:
 

Реклама