Изисквания към съдържанието на фактурите съгласно разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗДДС/в сила от 01.01.2007г./

Изискванията към съдържанието на фактурите са посочени в разпоредбата на чл.114 от ЗДДС. Като един от задължителните реквизити в разпоредбата на чл.114, ал.1, т. 11 от ЗДДС е посочен "единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена".

На основание цитираната разпоредба, издаваните фактури от данъчно задълженото лице трябва да съдържат всички задължителни реквизити изрично изброени в същата.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:

/МАРИЯ МУРГИНА/

Подобни статии:
 

Реклама