Годишният отчет за дейността се попълва от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.), създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок до 31 март 2013 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2013 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Предприятията с нестопанска цел, неизвършващи стопанска дейност представят годишния си отчет само в териториалното статистическо бюро.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2013 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2012 година по един от следните начини:

Чрез формуляри на хартиен носител повече
Чрез попълване на електронни формуляри на отчетите (в offline режим) и изпращането им по електронна поща повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

 

Име

Електронна поща

Телефон

При технически въпроси, свързани с използването на електронния подпис

Емилия Илиева

sef_tech@nsi.bg

02/ 9857 652

 

При въпроси, свързани с използването на електронния формуляр в Excel

Ралица Радовска

sef_tech@nsi.bg

02/ 9857 478

За въпроси по съдържанието и методология на попълване на отчета

Боряна Настанлиева

Теодор Цанев

sef_stat@nsi.bg

02/ 9857 477

02/ 9857 439

Справка за предприятието

Ина Герасимова

sef_stat@nsi.bg

02/ 9857 584

Справка за местните единици

Венера Кюстелева

sef_stat@nsi.bg

02/ 9857 661

Справка за група предприятия

Анастас Троянски

sef_stat@nsi.bg

02/ 9857 634

Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

Ирена Янакиева

Гинка Крачунова

sef_stat@nsi.bg

02/ 9857 176

02/ 9857 178

Справка за платените данъци и такси

Албена Стоева

Стоянка Мастикова

sef_stat@nsi.bg

02/ 9857 108

02/ 9857 637

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

Мария Еленкова

Юлия Панайотова

sef_stat@nsi.bg

02/ 9857 538

02/ 9857 737

Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори

Анатоли Христов

 

Мария Георгиева

sef_stat@nsi.bg

02/ 9857 609

 

02/ 9857 115

Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори

Анатоли Христов

 

Мария Георгиева

sef_stat@nsi.bg

02/ 9857 609

 

02/ 9857 115

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд

Тодор Давидков

 

Емилия Милошева

sef_stat@nsi.bg

02/ 9857 568

 

02/ 9857 166

Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД)

Ваня Желева

sef_stat@nsi.bg

02/ 9857 158

Подобни статии:
 

Реклама