Годишният отчет за дейността се подава чрез изпращането му по електронна поща на адрес Report2009@nsi.bg.

За да попълните годишния отчет за дейността е необходимо да натиснете тук за да се активира инсталационният пакет, съдържащ електронен формуляр, указания за неговото попълване и инструкция за работа с него.

ВНИМАНИЕ! Необходимо е да генерирате изходен файл (файл за НСИ) и да го подпишете с универсален електронен подпис.

Ако отчетът е попълнен коректно, на е-mail адреса, от който е изпратен електронният формуляр, се получава отговор с входящ номер от системата за електронни формуляри. В противен случай, се получава съобщение за грешка, която трябва да се коригира и формулярът да се изпрати отново. Времето за получаване на съобщението (отговора) с входящ номер или за грешка е до 2 часа от момента на получаване на отчета.

Моля, да изчакате получаването на входящия номер и да не изпращате повторно отчетите на други адреси. НСИ не гарантира доставката на съобщението в посоченото време при наличие на проблеми от страна на Интернет доставчиците на задължените лица.

ВНИМАНИЕ! Подаването на Годишния отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел за 2009 година следва да е приключило преди подаването на годишната данъчна декларация, в която задължително се отбелязва входящия номер, получен от системата за електронни формуляри. При приемането на годишната данъчна декларация се извършва контрол на посочения входящ номер.

Подобни статии:
 

Реклама