Файлът за НСИ се генерира за всеки ЕИК по Булстат от последната страница на електронния формуляр чрез бутон “Формиране на файл за НСИ”, при условие, че са изпълнени всички задължителни изисквания за съставяне на годишния отчет. Забележката ФП(фактическо положение) е предупреждение (не е задължителен контрол), с което се обръща внимание върху вероятен пропуск или допусната неточност при попълването на електронния формуляр.

След генериране на файла за НСИ, е необходимо да подпишете този файл с притежавания от Вас Универсален електронен подпис. Подписването се извършва с отделен софтуер за подписване на документи, който обикновено се предоставя от Вашия доставчик на УЕП. Ако не знаете къде се намира този софтуер, можете да си го изтеглите от интернет страницата на съответния доставчик:

 № по 
ред

ДУУ

Уеб сайт

Наименование на софтуера за подписване

Разширение на подписания файл

1.

„Информационно обслужване“ АД

http://www.stampit.org/

DS Tool

P7s

2.

„БАНКСЕРВИЗ“ АД

http://www.b-trust.org/

Combo Light

P7m

3.

"Инфонотари"ЕАД

http://www.infonotary.com/

InfoNotary e-Doc Signer

P7m

4.

„Спектър” АД

http://www.spektar.org/

Spektar.Org - Tool

P7m

5.

„СЕП България” АД

http://www.sepbulgaria.com/

 

P7m

При подписването, следвайки инструкцията за работа на съответния софтуер за подписване на документи, е необходимо да изпълните следните изисквания: Изготвеният файл след подписване е необходимо да бъде във формат PKCS#7 с прикрепен подпис.

v      Ако използвате DSTool на „Информационно обслужване“ АД, допълнителното разширение на подписания файл трябва да бъде P7S.

v      Със всички останали софтуери подписаният файл трябва да бъде с разширение P7M.

ВАЖНО: Ако работите с Combo Light на БАНКСЕРВИЗ”, трябва да имате в предвид, че в настройките на програмата по подразбиране е зададен формат на електронния подпис P7S, затова – преди да подпишете файла с тази програма, трябва да я стартирате, да кликнете на бутон “Настройки” и да изберете формат на електронния подпис P7M. След това кликнете последователно върху бутон “Запомни” и бутон “Затвори”. След като сте променили по този начин настройките, подпишете файла, следвайки инструкциите на програмата.

Ако желаете, може да използвате и предоставения от НСИ софтуер за подписване на документи с Универсален електронен подпис, който можете да изтеглите от тук. Чрез този софтуер можете да подпишете файла, чрез притежавания от вас Универсален електронен подпис директно в коректния формат (P7M). Изтегленият файл от страницата на НСИ eSign.zip съдържа: програмата (eSign.exe) и Инструкция за работа с нея (Instr_eSign.doc).

Подобни статии:
 

Реклама