Искането за издаване на документи може да се подава по електронен път, чрез попълване и подписване на електронната форма, която е близка до хартиената. Чрез тази услуга можете да поискате например издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87 ал.6 ДОПК.

За да подадете тази електронна форма, трябва:

1. Да имате валиден електронен подпис на един от доставчиците на универсален електронен подпис (УЕП), регистрирани в Комисия за регулиране на съобщенията (КРС):

2. Да сте подали електронно заявление за подаване на документи и достъп до данъчна и осигурителна информация.

В случай, че подавате заявление като упълномощено лице и сте заявили услугата „Искания свързани с достъп до данъчна и осигурителна информация”, системата генерира документ наречен „Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес”, който след отпечатване, следва да бъде нотариално заверен. Ако не желаете да ползвате генерираното от системата пълномощно, можете да представите такова, в което конкретно е посочено правото Ви да ползвате тази услуга от името на упълномощителя. Това пълномощно също следва да бъде нотариално заверено. Пълномощното се представя в компетентната за задълженото лице териториална дирекция /ТД/ на НАП /офис - за ТД София/ и ако няма установени разлики между данните в електронното заявление и представеното пълномощно, служителят в ТД задава статус на заявлението „Прието в НАП” . Упълномощеното лице получава потвърждение за ползването на заявените услуги чрез съобщение, изпратено автоматично от системата, на e-mail посочен в заявлението.

 

Реклама