Относно: Съставяне на данъчен документ съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност

Според изложеното в запитването дружеството е подало справка-декларация по ЗДДС за месец ноември 2009 г. с вх.№…/…...12.2009г. В дневника за продажби е отразило следните фактури: фактура №02/02.11.2009г. и фактура №01/16.11.2009г., издадени във връзка с доставки по чл.173, ал.1 от закона. Допуснало е техническа грешка и фактурата с по-голям номер, в случая №02, е с по-ранна дата – 02.11.2009г. от фактурата с предходен №01/16.11.2009г. Предвид изложеното желае изразяване на становище тази грешка ще създаде ли проблем при извършване на проверка или ревизия от страна на органите по приходите.

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр.95 от 01.12.2009 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн. ДВ, бр.76 от 15.09.2006г., посл. изм. ДВ, бр..4 от 16.01.2009 г.) изразяваме следното становище:
Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.
Императивната разпоредба на чл.113, ал.4 от ЗДДС въвежда изискването фактурата да се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
За документиране на доставките законодателят е предоставил възможността издаването на фактури да се извършва както ръчно, така и автоматизирано съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 2 от ЗДДС. Независимо от начина на издаване на фактурата реквизитите, които следва да съдържа същата, са изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 114, ал. 1 от същия закон и чл. 78 от ППЗДДС.
На основание §14 от Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС (обн. ДВ бр.101 от 2006г.) номерирането на документите по чл.78, издадени след 01.01.2007 г. започва от „0000000001”.
Същевременно разпоредбата на чл. 78, ал. 2 от ППЗДДС указва, че номерата на документите са десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на  бланката или документа. Дублиране на номерата на документите се допуска само в случаите, когато документи се издават от фискално устройство. Всички екземпляри на един и същ документ носят един и същ номер.
Следва да се има предвид, че преценката относно правилното документиране на извършените от сдружението доставки е изцяло в рамките на оперативната самостоятелност на органите по приходите съгласно чл.4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и съобразно установените факти в производствата  по същия кодекс.

Уведомяваме, че относно изискванията към данъчните документи е изразено становище от изпълнителния директор на НАП с писмо изх. № 91- 00-288 от 26.09.2008 г., публикувано в сайта на НАП – nap.bg.
Подобни статии:
 

Реклама