== > Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1 за 2012 г. "Данни за осигуреното лице" 

 == > Спецификация на входните файлове с данни за обхващане на данни от декларация образец № 6 

 ==> Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от осигурителните каси

 ............................................

== > Обновяване № 3 за 2013 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3, образец № 6 и плащания от осигурителни каси.

Ново! Възможност за генериране на декларации образец 1 за 2013 г. и отстранени проблеми при генериране на файлове за осигуриетлни каси.

== > Обновяване № 3 за 2013 г. за Windows 98

Програмен продукт под Windows

== > Обновяване № 2 за 2013 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6

== > Обновяване № 2 за 2013 г. за Windows 98

== > Ръководство за инсталация

Програмен продукт под Windows

== > Обновяване № 1 за 2013 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6 с добавена възможност за генериране на файлове с данни за декларации образец №3 и образец №6 и данни от осигурителните каси, съгласно утвърдените спецификации за 2013 г.  

== > Обновяване № 1 за 2013 г. за Windows 98 

== > Ръководство за инсталация

...............................................

== > Първоначална инсталация на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6 

== >   Първоначална инсталация за Windows 98 

== >   Ръководство за инсталация

== >   Ръководство на потребителя за ползване на продукта

 .............................................................  

Програмен продукт под DOS

== > Обновяване № 1 за 2011 г.

== > Ръководство за инсталация

.....................................................................

== > Програмен продукт (под DOS) за 2011 г.  за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6 г. - за първоначална инсталация

== > Ръководство на потребителя за ползване на програмния продукт за 2011 г.

.................................................................

== > Обновяване на предишна версия /2010 г./

== > Ръководство за преинсталация

Важни правила при подаване на данни за Декларация обр. № 1

== > Спецификация на входните файлове и програмните продукти за обхващане на данни от декларация образец № 1 за 2011 г. "Данни за осигуреното лице"

== > Спецификация на входните файлове с данни за обхващане на данни от декларация образец № 6 ( Заповед № 56/25.01.2007г).

== > Обновяване № 3 за 2012 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6  с добавена възможност за въвеждане и проверка на данни за декларация образец 1

== > Обновяване № 3 за 2012 г. за Windows 98

== > Обновяване № 2 за 2012 г . на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6 

== > Обновяване № 2 за 2012 г. за Windows 98

== > Ръководство за инсталация

С Обновяване № 1 за 2012 г. към съществуващата функционалност на програмния продукт се добавя възможност за генериране на декларации образец №3 и образец № 6 и за 2012 г. (С този продукт можете да обработвате и декларациите за ноември/ декември 2011 г.)

== > Обновяване № 1 за 2012 г . на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6

== > Обновяване № 1 за 2012 г. за Windows 98

...............................................

== > Първоначална инсталация на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6

== > Първоначална инсталация за Windows 98

== >Ръководство за инсталация

== > Ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Програмен продукт под Windows

Обновен е програмният продукт (под Windows) за декларации №1 и 6

== > Обновяване № 5 за 2011 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6

== > Обновяване № 5 за 2011 г. за Windows 98 -

...................................................

== > Обновяване № 4 за 2011 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6

== > Обновяване № 4 за 2011 г. за Windows 98 -

...............................................

== > Първоначална инсталация на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6

== > Първоначална инсталация за Windows 98

== > Ръководство за инсталация

== > Ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Програмен продукт под Windows за декларации № 1; 3 и 6

== > Обновяване № 3 за 2011 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6

== > Обновяване № 3 за 2011 г. за Windows 98

== > Ръководство за инсталация

Програмен продукт под Windows

== > Обновяване № 2 за 2011 г. на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6

== > Обновяване № 2 за 2011 г. за Windows 98

== >Ръководство за инсталация

== > Пач файл за добавяне на пореден номер Икономична дейност 99 ПНИД за 2011 г. Програмният продукт се обновява чрез стартиране на файла.

== > Обновяване № 1 за 2011 г.на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6

== > Обновяване № 1 за 2011 г.за Windows 98

...............................................

== > Първоначална инсталацияна програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6

== > Първоначална инсталация за Windows 98

== >Ръководство за инсталация

== > Ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Програмен продукт под DOS

== > Обновяване № 1 за 2011 г.

== > Ръководство за инсталация

== > Програмен продукт (под DOS) за 2011 г. за генериране на данни за декларация образец № 1 и декларация образец № 6г. - за първоначална инсталация

== > Ръководство на потребителя за ползване на програмния продукт за 2011 г.

................................

== > Обновяване на предишна версия /2010 г./

== > Ръководство за преинсталация

Архив на Програмните продукти за 2010 г. и предишни години

От 01 януари 2008г. съгласно Закона за бюджета на ДОО за 2008 г. не се прилага минимален осигурителен доход за работниците и служителите в бюджетните предприятия, по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството* (Забележка 4 на Приложение № 1 към чл. 8 от ЗБ на ДОО за 2008г.). В тази връзка тези осигурители (предприятия) следва да попълват код “99” - в полето на т. 12.3 на Декларация обр. 1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

* По смисъла на Закона за счетоводството:

1. "Бюджетни предприятия" са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.. Източник НАП

Подобни статии:
 

Реклама