Всички данъци и осигурителни вноски се плащат по банкови сметки на ТД на Националната агенция за приходите. Плащането на данъци и осигурителни вноски можете да направите по банков път и чрез поделенията на Български пощи. Съгласно Закона за задълженията и договорите, плащането се счита за извършено в деня на заверяване на сметката на получателя - получаване на сумата по сметката на приходната администрация. За внасяне на данъци и осигурителни вноски се използва специален банков документ – преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета и специален образец на пощенски запис – пощенски запис за плащане към бюджета.

>>> Пример за пощенски запис за плащане на годишен данък по ЗДДФЛ на ЕТ по декларация по чл.50 от ЗДДФЛ

>>> Пример за пощенски запис за плащане на здравно-осигурителна вноска от самоосигуряващо се лице.

>>> Пощенски запис за плащане на осигурителна вноска за фонд “Пенсии” от самоосигуряващо се лице при год. изравняване за 2010 г

>>> Пример за пощенски запис за плащане на осигурителна вноска за фонд “Пенсии” от самоосигуряващо се лице

>>> Пример за пощенски запис за плащане на здравно-осигурителна вноска от неосигурено на друго основание лице за 2011г.

>>> Пример за пощенски запис за плащане на лихва към 14.01.2011г. за просрочени здравно-осигурителни вноски

>>> Пример за пощенски запис за плащане на здравно-осигурителна вноска от самоосигуряващо се лице при год. изравняване за 2010 г.

>>> Примери за преводно нареждане/ вносна бележка за 2011 г.

>>> Образец на платежно нареждане/вносна бележка за плащане на авансов данък, удържан от предприятие или самоосигуряващо се лице върху наем, изплатен на друго физическо лице.

 

Реклама